Systemutvikling - Utvikling av programvare, nettsted eller tjeneste

Utvikling av programvare, et nettsted eller en tjeneste for en kunde organiserer vi oftest som et systemutviklingsprosjekt. Prosjektet er inndelt i en serie aktiviteter med klare mål og avgrensning i tid. Ved å gjennomføre systemutvikling metodisk sikres kvaliteten på sluttproduktet og risiko for uforutsett kostnad holdes nede.

Innledning

I den innledende fasen diskuterer vi prosjektet sammen med dere for å finne frem til en god felles forståelse av hvilke behov og problemer dere ønsker å løse gjennom prosjektet. Til denne diskusjonen bringer vi med oss erfaringer fra tidligere systemutviklingsprosjekter samt kompetanse om muligheter og begrensninger som ligger i aktuell teknologi og verktøy. Denne fasen resulterer i en dypere forståelse av prosjektets målsettinger, suksesskriterier og avgrensninger. Den innledende fasen vil ofte lede til at også din organisasjon får en bedre forståelse av alle sider ved prosjektet.

Planlegging

I planleggingsfasen utarbeider vi sammen med dere en plan for gjennomføring av prosjektet med basis i den innsikt i målsetting og rammer som er etablert i den innledende fasen. Gjennom planlegging avklarer vi blant annet hvilke risikofaktorer som ligger i prosjektet og tilpasser planen slik at disse skal utgjøre en minst mulig trussel for prosjektets gjennomføring og resultat. I planleggingsfasen avklarers også ressursbehov og tidsplan og arbeidesplan for gjennomføring av prosjektet settes opp.

Implementering og test

Under implementeringsfasen utvikler vi programvaren, databaser og annet som skal inngå i resultatet av prosjektet. Denne fasen utføres som regel til dels overlappende med systemtest. På denne måten påvirker erfaringer høstet gjennom systemtestingen utforming av systemet innenfor prosjektets rammer.

Dokumentasjon

Under systemutvikling utarbeides dokumentasjon rettet mot brukere, superbruker, system- administrator og for senere drift og vedlikehold av systemet.

Akseptansetest

Akseptansetesten er en samlet gjennomgang av prosjektets resultater i forhold til avtalte mål for prosjektet. Dette er en viktig milepæl selvom kunde har utført test av systemet løpende i utvklingsfasen.

Produksjon

Etter systemet er akseptert av dere settes det normalt i produksjon. Ved oppstart av produksjon kan det være nødvendig å overføre data fra tidligere systemer eller på andre måter klargjøre systemet eller databaser.

I denne fasen kan vi stå for hele eller deler av driftingen, dere kan selv gjør drift i egen organisasjon eller dette kan settes bort til tredjepart.

Opplæring

I forbindelse med at systemet settes i produksjon gjennomfører vi kurs, opplæring og kompetanseoverføring til dere. Vi kan også bidra i planlegging og gjennomføring av en eventuell kampanje eller lansering av systemet internt i egen organisasjon, ovenfor kunder eller andre brukere.

Brukerstøtte og support

Når systemet er satt i drift kan vi bistå med brukerstøtte enten direkte mot sluttbrukerne eller ved at vi bistår superbrukere i deres organisasjon. Vi kan også være tilgjengelig for å gjøre tilpassninger av det leverte systemet ettersom nye behov kommer til syne.

31.03.2003